مرکز پژوهش‌های تاریخ شفاهی ایران

پس آنها می فهمند : موضوعات فرهنگی در تاریخ شفاهی

So they Understand : Cultural Issues in oral History
Schneider, William(2002)
Utah State University Press

مؤلف کتاب حاضر با جمع آوری و ارائه داستانهایی از مناطق مختلف با استفاده از تجربیات و دانش شخصی خویش به عنوان کارشناس و محقق حوزه ی تاریخ شفاهی، به بررسی چالشهای خاص موجود درمقوله روایتهای شفاهی می پردازد و به موضوعاتی چون چگونگی جمع آوری داده ها و اطلاعات، ارائه، حفظ و نگهداری و ارزیابی تفسیر آنها می پردازد. وی در مورد این بحث میکند که داستان ها چگونه در ارتباط با زمینه های فرهنگی را ارزیابی و دسته بندی می شوند.او ژانرهای مختلف داستانی می کند و از خلال آنها جنبه های گوناگون را نقد و بررسی می کند، هم چون: ارتباط بین کسی که قصه یا داستانی را روایت میکنند یا مصاحبه کننده، چگونگی جمع آوری و پردازش و تفسیر این داستانها با در نظر گرفتن زمینه های فرهنگی و تاریخی و با حفظ حقوق و مالکیت معنوی آنها .