مرکز پژوهش‌های تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی زنان

Women’s Oral History
Armitage, Susan H . Hart, Particia; Weathermon, Karen(2002) University of Nebraska Press.

کتاب حاضر راهنمایی ضروری مفید است برای چگونگی جمع آوری و تفسیر روایت های شفاهی زنان از زندگی و تجارب شخصی خود. در طول سالهای دهها 1970 زمانی که تاریخ زنان در حال شکل گیری و توسعه بود، نبود یا کمبود اطلاعات تاریخی در مورد زندگی زنان بسیار ملموس و برجسته بود. بنابر این تاریخ شفاهی به عنوان ابزاری حیاتی و قدرتمند برای مستند کردن زندگی و تجربیات شخصی زنان که به ندرت آن را برای خودشان یا آیندگان ضبط و حفظ می کردند، به سرعت جای خود را باز کرد. الگوهای موجود و استاندارد برای رسیدن به این هدف و ساماندهی و تفسیر اطلاعات مربوط به زندگی زنان ناکافی و ناکارآمد بودند و نیاز به الگوهای جدیدی برای ثبت و ضبط زندگی متفاوت و متمایز زنان در تمامی جنبه های متنوع آن، عمیقا احساس می شد. کتاب حاضر مشتمل است بر نوزده مقاله که در هر یک از آنها جنبه ای خاص از زندگی و تجارب زنان مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است و علاوه بر آن شامل راهنمای انجام مصاحبه ها و نیزنمونه هایی از آخرین تحقیقات و پژوهش های در حال اجرا و نیز معرفی راهکارها و روشهای مختلف به خواننده است و زنان را به نوشتن و ثبت وقایع و تاریخ زندگی خود ترغیب می کند.