مرکز پژوهش‌های تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی مدیران و اعضای شورای شهر شهرداری اصفهان