مرکز پژوهش‌های تاریخ شفاهی ایران

راهنمای تاریخ شفاهی و مسائل حقوقی و قانونی

A Guide to Oral History and the law
Neuenschwander , John A.(2009)
Oxford University Press.

کتاب حاضر منبعی ضروری برای تمامی دست اندرکاران تاریخ شفاهی به شمار می آید و با زبانی ساده و گویا، مسائل قانونی و حقوقی مرتبط با این حوزه رااعم از ایجاد موافقتنامه های قانونی، کپی رایت، حریم شخصی، نشر و توزیع، ویرایش مطالب یا حذف و اضافه آنها، روشهای محافظت در برابر اتهامات، ملاحظات آموزشی، و مسائل جدید مطرح شده ناشی از کاربرد مصاحبه ها بر روی فضای اینترنت و مانند آن ها را بررسی و مطالعه می کند. هدف و کانون توجه اصلی مؤلفان، بیشتر ارائه راهکارهای پیشگیری کننده است تا آموزش روشهای دادخواهی، مؤلفان علاوه بر بررسی مواردی از تازه ترین پرونده های دادگاهی، نمونه هایی از راهکارها و تدابیری را که طرحهای تاریخ شفاهی برای اجتناب از مشکلات قانونی پیش گرفته اند به خواننده معرفی و ارائه می کنند. در این کتاب بیش از دوازده نمونه از توافق نامه های قانونی و قابل اجرا برای انواع موقعیت های مختلف به خواننده پیشنهاد و معرفی شده است.