مرکز پژوهش‌های تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی و عکاسی

Oral History and Photography
Freund, Alexander’ Alistair, Thomson (2011)
Palgrave Macmillan(first edition)

موضوع کتاب حاضر، نقش و اهمیت عکس و عکاسی درتاریخ شفاهی است. مؤلفان کتاب به این موضوع می پردازند که محققان تاریخ شفاهی چگونه می توانند درمصاحبه های خود از عکس استفاده ای بهینه ببرند و این که عکس در درک و تفسیر بهتر تاریخ شفاهی تا چه حد می تواند نقش داشته باشد. در این راستا بیش از دوازده مورد از مطالعات و پژوهش های انجام شده در این حوزه از کشورهای مختلف چون استرالیا، برزیل، کانادا، آلمان،انگلستان و ایالات متحده امریکا را به خواننده ارائه می دهند و با بررسی تعامل و ارتباط بین تاریخ شفاهی و عکاسی، عکس را به عنوان سند اجتماعی و برانگیزاننده حافظه معرفی می کنند و نشان می دهند که از طرفی عکس در ایجاد شکل و قالب برای روایتهای شفاهی تا چه حد اهمیت دارد و این که از طرف دیگر، ثبات و تغییر ناپذیر بودن ظاهر عکسها چگونه ممکن است با داستان هایی که در مورد آنها روایت می شود، به هم بریزد.