مرکز پژوهش‌های تاریخ شفاهی ایران

کاربرد تاریخ شفاهی درطرحهای تاریخ اجتماعی

Practices in Oral History in Community History projects
Mercier, Laurie; Buckendorf, Madeline (2011)
Oral History Association

کتاب حاضر پیشنهادات و راهکارهایی عینی و مشخص را برای برنامه ریزی، ساماندهی و اجرای تاریخ شفاهی دربافت یک اجتماع ارائه می کند و راهنمای گام به گام و بسیار مفیدی برای برنامه ریزی یک طرح تاریخ شفاهی، اعم از چگونگی تعیین اهداف، شناسایی منابع، تأمین بودجه و … است.