مرکز پژوهش‌های تاریخ شفاهی ایران

قصه گوئی: به کارگیری روایت های شخصی درعلوم اجتماعی و تاریخ

Telling Stories
Maynes, Mary Jo, Pierce, Jennifer K, Laslett, Babara(2008)
Cornell University Press

درکتاب حاضر مؤلفان استدلال می کنند که روایت شخصی، زندگینامه های خودنوشت، تاریخ شفاهی، مصاحبه های مربوط به گذشته افراد و خاطرات، ابزارهای پژوهشی بسیار مهمی در درک روابط میان مردم و اجتماع هستند. مؤلفان با جمع آوری داده ها و نمونه هایی از سراسر جهان، از فرهنگ های پیشامدرن تا فرهنگهای معاصر و مدرن امروزی، و بررسی موضوعاتی چون سابقه کار، تجزیه و تحلیل طبقاتی، جامعه شناسی فمینیستی، روابط نژادی وانسان شناسی، اهمیت مقوله روایت های شخصی را برای خوانندگان آشکار می سازند. علاوه بر آن، بر این نکته تأکید می کنند که داستانهایی که مردم درباره زندگی شخصی خود روایت می کنند، هرگز کاملا فردی و شخصی نیست و عوامل گوناگونی چون دوران تاریخی، روابط و تجارب اجتماعی، الگوهای فرهنگی و قوانین حاکم و رایج در آن تأثیر بسیاری دارند و دربه هم پیوستگی و انسجام عناصر داستان نقش مهمی را ایفا می کنند.